Regulamin serwisu internetowego zrobtozmodo24.pl

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem: zrobtozmodo24.pl;
 3. Wamar-Sosenka s.c. – Marian Jaśkowiak (NIP: 7851121339, adres: ul. Poznańska 11, 62-023 Gądki) i Marcin Jaśkowiak (NIP: 7773047384, adres: ul. Poznańska 11, 62-023 Gądki) działający jako wspólnicy spółki cywilnej Wamar-Sosenka s.c. (REGON:639662232, NIP: 7772403718), zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
 5. Formularz – formularz zamieszczony w Serwisie na podstronie „Strona główna”.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Wamar-Sosenka s.c..
 2. Serwis prowadzony jest w języku polskim.
 3. Kontakt z Wamar-Sosenka s.c. możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na podstronie „Kontakt”, poczty elektronicznej (biuro@wamar-sosenka.pl), telefonicznie (61 8 171 205) lub faksem (61 8 198 297).
 4. Korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b jest bezpłatne. Korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a, wiąże się z obowiązkami określonymi w § 6. W żadnym wypadku za korzystanie z Serwisu nie są pobierane od Użytkowników opłaty pieniężne.
 5. Serwis działa w technologiach HTML 4, HTML 5, CSS 2/3, Bootstrap 3.2, RWD, jQuery, PHP OOP, WordPress, MySQL, Redux Framework.
 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer (w wersji 11.0.34), Microsoft Edge (w wersji 38.14393 lub nowszej), Google Chrome (w wersji 52.0.2743.116 lub nowszej), Firefox (w wersji 48.0 lub nowszej) lub Opera (w wersji 39.0.2256.48 lub nowszej).
 7. Z funkcjonalności, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a, korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Przetwarzanie danych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności.

§ 3
Funkcjonalności Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom:
  1. zamieszczanie w Serwisie fotografii produktów zakupionych przez Użytkowników od Wamar-Sosenka s.c.;
  2. zapoznawanie się z fotografiami produktów zamieszczonymi przez Użytkowników w Serwisie.
 2. Zamieszczenie fotografii w Serwisie wymaga skorzystania przez Użytkownika z Formularza i dokonania przy jego pomocy następujących czynności:
  1. podania danych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail);
  2. wskazania sposobu nabycia produktu przedstawionego na fotografii, którą Użytkownik zamierza zamieścić w Serwisie;
  3. wskazania numeru zamówienia dotyczącego produktu przedstawionego na fotografii, którą Użytkownik zamierza zamieścić w Serwisie;
  4. podania tytułu zdjęcia (nadanego przez Użytkownika);
  5. przesłania do Wamar-Sosenka s.c. fotografii produktu zakupionego przez Użytkownika od Wamar-Sosenka s.c. przez naciśnięcie przycisku „Przeglądaj…” i wybór pliku zawierającego daną fotografię.
 3. Dokonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 3, nie oznacza automatycznego zamieszczenia fotografii w Serwisie, ani nie skutkuje obowiązkiem zamieszczenia przez Wamar-Sosenka s.c. fotografii w Serwisie. Zamieszczenie fotografii w Serwisie następuje po jej zaakceptowaniu przez Wamar-Sosenka s.c..
 4. Wamar-Sosenka s.c. odmawia zaakceptowania fotografii w razie, gdy:
  1. dane podane przez Użytkownika w Formularzu są choćby w części danymi fikcyjnymi lub danymi osoby trzeciej;
  2. Użytkownik nie podał w Formularzu wszystkich wymaganych danych;
  3. Użytkownik zamierza zamieścić w Serwisie fotografię produktu zakupionego przez osobę trzecią lub fotografię wykonaną przez osobę trzecią;
  4. fotografia nie przedstawia produktu zakupionego przez Użytkownika od Wamar-Sosenka s.c., przedstawia go w sposób zniekształcony lub przedstawia także inne, lepiej wyeksponowane obiekty;
  5. fotografia jest niskiej jakości (niższej niż aktualny przeciętny standard jakości fotografii rozpowszechnianych w serwisach internetowych);
  6. jakość fotografii utrudnia lub uniemożliwia rozpoznanie produktu zakupionego przez Użytkownika od Wamar-Sosenka s.c.;
  7. fotografia lub dane przekazane za pośrednictwem Formularza zawierają treści, których rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu byłoby niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami;
  8. fotografia lub dane podane w Formularzu zawierają konkurencyjne dla Wamar-Sosenka s.c. produkty (lub ich nazwy), znaki towarowe, hasła reklamowe lub inne komunikaty o charakterze marketingowym.
  9. Użytkownik po raz kolejny zamierza zamieścić w Serwisie fotografię tego samego produktu;
  10. zamieszczenie fotografii w Serwisie byłoby sprzeczne z celem funkcjonowania Serwisu;
  11. plik ze zdjęciem wysłanym przez Użytkownika zapisany jest w formacie, który nie jest uznawany za format graficzny;
  12. Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Fotografie przesyłane w inny sposób, niż przy pomocy Formularza, nie będą zamieszczane w Serwisie.
 6. Po zaakceptowaniu fotografii przez Wamar-Sosenka s.c. fotografia jest publicznie udostępniania w Serwisie.
 7. Fotografie mogą być przez Wamar-Sosenka s.c. usuwane z Serwisu. Wamar-Sosenka s.c. nie jest zobowiązany do przechowywania fotografii.
 8. Każdy Użytkownik może zapoznawać się z fotografiami zamieszczonymi w Serwisie.

§ 4
Kody promocyjne

 1. Użytkownik, którego fotografia została zamieszczona w Serwisie (zaakceptowana przez Wamar-Sosenka s.c.), otrzymuje od Wamar-Sosenka s.c. kod promocyjny o wartości 15 zł.
 2. Informacja o zamieszczeniu fotografii wraz z kodem promocyjnym jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu w terminie 7 dni od zaakceptowania fotografii przez Wamar-Sosenka s.c..
 3. Kod promocyjny może zostać wykorzystany przez Użytkownika wyłącznie przy dokonywaniu zakupów od Wamar-Sosenka s.c. za pośrednictwem sklepu internetowego Modo24.pl. Skorzystanie przez Użytkownika z kodu promocyjnego skutkuje obniżeniem ceny produktu o wartość kodu.
 4. Kod promocyjny nie może być przekazywany osobom trzecim.
 5. Jeden kod promocyjny może zostać wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 6. Przy dokonywaniu jednego zakupu skorzystać można wyłącznie z jednego kodu.
 7. Czas ważności kodu promocyjnego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wynosi pełen rok kalendarzowy, liczony od dnia zaakceptowania fotografii Użytkownika i wysłania kodu rabatowego do jego dyspozycji drogą elektroniczną, na adres e-mailowy wskazany w Formularzu.

§ 5
Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;
  2. niekorzystania z Serwisu do działania na szkodę Wamar-Sosenka s.c. lub osób trzecich;
  3. niewprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym;
  4. niewprowadzania do Serwisu treści niezwiązanych z celem funkcjonowania Serwisu;
  5. w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń wobec Wamar-Sosenka s.c. z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych (lub innych praw na dobrach niematerialnych) z tytułu zamieszczenia przez Użytkownika fotografii w Serwisie – do udzielenia Wamar-Sosenka s.c. wszelkich informacji potrzebnych do ustosunkowania się do takich roszczeń.

§ 6
Prawa autorskie do fotografii

 1. Przesłanie fotografii przy pomocy Formularza do Wamar-Sosenka s.c. jest równoznaczne z zapewnieniem przez Użytkownika, że:
  1. Użytkownik jest wyłącznym podmiotem autorskich praw majątkowych do fotografii;
  2. autorskie prawa majątkowe do fotografii nie zostały przez Użytkownika powierzone do zbiorowego zarządzania jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania;
  3. publiczne udostępnianie fotografii w Serwisie oraz inne przewidziane Regulaminem sposoby korzystania z niej przez Wamar-Sosenka s.c. nie będą prowadzić do naruszenia praw do znaków towarowych, dóbr osobistych, autorskich praw osobistych, prawa do wizerunku lub innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich.
 2. W razie, gdyby zapewnienia zawarte w ust. 1 okazały się nieprawdziwe, Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z tej przyczyny po stronie Wamar-Sosenka s.c., w tym zwrotu kosztów postępowań sądowych i kosztów zastępstwa prawnego poniesionych w toku wynikłych z tej przyczyny sporów.
 3. Z chwilą przesłania fotografii przy pomocy Formularza do Wamar-Sosenka s.c. Użytkownik udziela na rzecz Wamar-Sosenka s.c. niewyłącznej licencji na korzystanie z fotografii w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. sporządzanie egzemplarzy utworów wszystkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską (druk cyfrowy i offsetowy), reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy czy oryginału;
  3. publiczne udostępnianie utworów w sieci internet i innych sieciach telekomunikacyjnych;
  4. publiczne wyświetlanie utworów, wystawianie, nadawanie, reemitowanie;
  5. umieszczanie utworów w zasobach komputera, w tym w wewnętrznych sieciach komputerowych.
 4. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostaje udzielona na czas 5 lat, a po upływie tego czasu przekształca się w licencję na czas nieokreślony. Licencja na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez Użytkownika przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu wobec Wamar-Sosenka s.c.
 5. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje terytorium całego świata.
 6. Wamar Sosenka s.c. może upoważniać inne osoby do korzystania z fotografii w zakresie uzyskanej licencji (udzielanie sublicencji).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie fotografii przez Wamar-Sosenka s.c. w dowolnych celach, w tym celach promocyjnych i reklamowych, a w szczególności na ich wykorzystywanie:
  1. w ramach serwisów aukcyjnych;
  2. w ramach serwisów społecznościowych, w tym do organizowania konkursów i głosowań dla użytkowników tych serwisów;
  3. w materiałach reklamowych Wamar-Sosenka s.c.;
  4. na stronach internetowych administrowanych przez Wamar-Sosenka s.c. lub podmioty trzecie.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. anonimowe udostępnianie fotografii przez Wamar-Sosenka s.c.;
  2. publiczne udostępnienie fotografii przez Wamar-Sosenka s.c.;
  3. zmianę wielkości czy formatu fotografii oraz zestawianie ich z innymi fotografiami (także autorstwa innych osób).
  4. edycję i obróbkę cyfrową oraz analogową zdjęć w celu usunięcia usterek fotografii czy poprawiania ich jakości.
 9. Kod promocyjny, o którym mowa w § 4, stanowi całość wynagrodzenia Użytkownika z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie (w zakresie wszystkich pól eksploatacji objętych postanowieniami niniejszego paragrafu). Użytkownikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu sporządzenia fotografii.
 10. Udzielenie licencji przez Użytkownika nie wiąże się z obowiązkiem rozpowszechniania fotografii przez Wamar-Sosenka s.c.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zgodnie ze znaczeniem pojęcia „konsument” wynikającym z art. 221 Kodeksu cywilnego) ma prawo do odstąpienia od umowy licencyjnej zawartej zgodnie z postanowieniami § 6, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia przesłania fotografii przy pomocy Formularza do Wamar-Sosenka s.c.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą.
 4. Odstąpienie od umowy skutkuje utratą przez Użytkownika praw związanych z kodem promocyjnym, o którym mowa w § 4 (a w szczególności obowiązkiem zwrotu uzyskanego rabatu, jeżeli Użytkownik wykorzystał kod promocyjny przed odstąpieniem od umowy).

§ 8
Prawa własności intelektualnej

 1. Wykorzystane w Serwisie utwory, znaki towarowe, inne przedmioty praw własności przemysłowej oraz bazy danych podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz ustawie z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr128, poz. 1402, z późniejszymi zmianami).
 2. Prawa do wskazanych w ust. 1 przedmiotów praw własności intelektualnej przysługują Wamar-Sosenka s.c. lub osobom trzecim. Korzystanie z Serwisu nie prowadzi do nabycia tych praw przez Użytkownika.

§ 9
Newsletter

 1. Użytkownicy, którzy skorzystali z Formularza, otrzymują na podany w Formularzu adres e-mail newsletter zawierający informacje o produktach Wamar-Sosenka s.c. oraz promocjach i konkursach organizowanych przez Wamar-Sosenka s.c.
 2. Zgoda na otrzymywanie newslettera nie jest warunkiem korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji poinformować Wamar-Sosenka s.c. o braku woli otrzymywania newslettera. Powoduje to natychmiastowe zaprzestanie doręczania newslettera przez Wamar-Sosenka s.c..

§ 10
Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Serwisu mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@wamar-sosenka.pl lub pisemnie na adres: ul. Poznańska 11, 62-023 Gądki.
 2. Jeżeli informacje przekazane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Wamar-Sosenka s.c. może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 3. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia lub o konieczności uzupełnienia reklamacji, udzielana jest przez Wamar-Sosenka s.c. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 11
Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników przez łączne dokonanie następujących czynności:
  1. umieszczenie informacji o zmianach na podstronie „Regulamin” wraz z treścią nowego regulaminu i zestawieniem wprowadzonych zmian;
  2. utrzymywanie powyższych informacji na podstronie „Regulamin” przez co najmniej 14 kolejnych dni (nie krócej niż do dnia, na który zaplanowane jest wprowadzenie zmian).
 2. Udostępnienie Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 lit. a i lit. b następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest prawo polskie.
 2. Spory związane z funkcjonowaniem Serwisu rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późniejszymi zmianami).
 3. Regulamin dostępny jest do pobrania w postaci dokumentu w formacie .pdf pod adresem: Pobierz.
 4. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: Polityka Prywatności.